Hoppline Kft. 

Informacje dotyczace przetwarzania przez Hoppline Kft. danych osobowych uzytkowników sklepu

PREAMBUŁA

Hoppline Kft. (zwany dalej: administratorem danych) przedstawia następujące informacje w sprawie ochrony osób fizycznych, konsumentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie   ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje dotyczące zarządzania i ochrona danych osobowych są dostępne na następującej stronie: www.alinda.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Administrator danych i dane kontaktowe:

Nazwa:                                   Hoppline Kft.
Siedziba:                                1149 Budapest, szugló utca 130. Wegry
Numer KRS firmy:                 01-09-999961
NIP:                                        24287526-2-42
E-mail:                                   info@alindashop.pl
strona internetowa                 www.alindashop.pl
Telefon:                                 0048732084345

Kontakt do o Inspektora Ochrony Danych:

Nazwa: Vivien Baráth-Varecha

siedziba: 1141. Budapest, Szugló utca 130.

E-mail: varecha@hoppline.hu

Telefon: 0048732084345

Definicje:

 1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); identyfikuja osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer, lokalizacja, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników odnoszących się do fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.
 2. „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub plikach, zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, sortowanie, przechowywanie, przekształcanie lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, komunikacja, przesyłanie lub rozpowszechnianie za pomocą innych środków dostępu, koordynacji lub wzajemnego połączenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia;
 3. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria wyznaczenia administratora mogą być również określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego;
 4. „przetwarzający” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

5 „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu lub z którym przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Organy publiczne, które mogą mieć dostęp do danych osobowych w kontekście indywidualnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;

6 „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, jednoznaczne wyrażenie woli odpowiednio poinformowanej osoby, której dane dotyczą, poprzez wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w formie oświadczenia lub jednoznacznego stwierdzenia;

7 „incydent dotyczący ochrony danych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które zostały przesłane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

 1. a) muszą być przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, należyta procedura i przejrzystość”);
 2. b) sa zbierane wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie traktowane w sposób niezgodny z tymi celami; zgodnie z art. 89 ust. 1

dalsze przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych („ograniczenie celu”) nie będzie uważane za niezgodne z pierwotnym celem;

 1. c) muszą być odpowiednie, stosowne i ograniczone do celów przetwarzania („przeznaczenie danych”);
 2. d) muszą być dokładne i w razie potrzeby aktualizowane; należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe do celów przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione („dokładność”);
 3. e) muszą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony jego wolności („ograniczona pojemność magazynowa”);
 4. f) muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („integralność i poufność”);

Administrator jest odpowiedzialny za zgodność z powyższymi i musi być w stanie wykazać taką zgodność ("odpowiedzialność").

g.) Przekazane przez Uzytkownika dane osobowe sa przetwarzane w okresie niezbednym do realizacji umowy sprzedazy, a takze roszczen reklamacyjnych, oraz potwierdzenia wykonania obowiazków Administratora oraz dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, które moga byc kierowane przeciwko Administratorowi- jadnak nie dluzje niz 10 lat od dnia przekazania danych Administratorowi przez Uzytkownika.

Zarządzanie danymi

Rejestracja

 Gromadzenie  danych, zakres przetwarzanych danych oraz cele zarządzania danymi:

Dane osobowe

Cel zarządzania danymi

Nazwisko i imię

Uwierzytelnianie, dla bezpiecznego dostępu do konta użytkownika.

Adres e-mail

Kontakt, wysyłanie wiadomości systemowych, logowanie do konta użytkownika

Data urodzenia

identyfikacja

Płeć

identyfikacja

Hasło

Zapewnia bezpieczny dostęp do konta użytkownika.

 

 

Data rejestracji

Wykonać operację techniczną.

Adres IP w czasie rejestracji

Wykonaj operację techniczną.

 

 1. Okres przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Trwa on do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą. Usunięcie rejestracji spowoduje natychmiastowe usunięcie danych osobowych. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, drogą elektroniczną zgodnie z art. 19 RODO o usunięciu wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli wniosek o anulowanie osoby, której dane dotyczą, zawiera adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych usunie również adres e-mail po powiadomieniu.
 2. Osoby administratora danych uprawnionych do dostępu do danych, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych na podstawie treści niniejszych informacji.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych:
 • osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, oraz
 • sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych, oraz
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 1. Dostęp, usunięcie, modyfikacja lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przenoszenie danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych może zostać wniesiony przez osobę, której dane dotyczą w następujący sposób: 

- pocztą na adres 1141. Budapest, Szugló utca 130.

            - mailowo na adres e-mail info@alindashop.pl

            - telefonicznie pod numerem 0048732084345

 

 1. Informujemy, że
 • zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, abyśmy mogli Cię zarejestrować.
 • niepodanie danych spowoduje brak możliwości założenia konta użytkownika i

  zawarcie umowy

 

Zarządzanie danymi związanymi z działalnością sklepu internetowego (korzystanie z usługi)

 1. Fakt zbierania danych, zakres przetwarzanych danych i cel zarządzania danymi:

Dane osobowe

Cel zarządzania danymi

Nazwisko i imię

Wymagane do kontaktu, zamówienia i wystawienia ważnej faktury.

Adres e-mail

Kontakt, potwierdzenie

Numer telefonu

Sprawniejszy kontakt, rozliczenia lub wysyłka.

Data urodzenia

identyfikacja

Płeć

identyfikacja

Nazwa i adres fakturowania

Wystawienie faktury zwykłej, a także stworzenie umowy, określenie jej treści,
modyfikacja, monitorowanie jej realizacji, zafakturowanie wynikających z tego
opłat oraz dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

Nazwa i adres wysyłki

Zezwalaj na dostawę do domu

 

 

Data zamówienia / rejestracji

Wykonać operację techniczną.

Adres IP w momencie składania zamówienia/rejestracji

Wykonać operację techniczną.

 

 1. Okres przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Trwa on do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą. Usunięcie rejestracji spowoduje natychmiastowe usunięcie danych osobowych. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, drogą elektroniczną zgodnie z art. 19 RODO o usunięciu wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli wniosek o anulowanie osoby, której dane dotyczą, zawiera adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych usunie również adres e-mail po powiadomieniu.

Dowód księgowy (w tym konta księgi głównej, ewidencja analityczna i szczegółowa) wspierający bezpośrednio i pośrednio księgi rachunkowe musi być przechowywany w czytelnej formie przez co najmniej 8 lat, możliwy do wyszukania przez odniesienie do ewidencji księgowej.

 1. Tożsamość potencjalnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych, odbiorców danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników działu sprzedaży i marketingu administratora danych z poszanowaniem powyższych zasad.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych:
 • osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, oraz
 • sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych, oraz
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 1. Dostęp, usunięcie, modyfikacja lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przenoszenie danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych może zostać wniesiony przez osobę, której dane dotyczą w następujący sposób:

- pocztą na adres 1141. Budapest, Szugló utca 130.

            - mailowo na adres e-mail info@alindashop.pl

            - telefonicznie pod numerem 0048732084345

 

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są technicznie niezbędne do świadczenia usługi w celu świadczenia usługi. Jeżeli pozostałe warunki są takie same, usługodawca musi wybrać i we wszystkich przypadkach stosować środki stosowane w świadczeniu usługi społeczeństwa informacyjnego w taki sposób, aby dane osobowe były przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi i inne cele określone w ustawie niezbędne, ale w tym przypadku tylko w zakresie i przez czas niezbędny.

 1. Informujemy, że
 • zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.
 • Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przetworzenia lub realizacji zamówienia, zaqwarcia umowy

 

Koło fortuny 

 1. Gromadzenie danych, zakres przetwarzanych danych oraz cele zarządzania danymi: 

Dane osobowe

Cel zarządzania danymi

Nazwisko i imię

Identyfikacja

Adres e-mail

Kontakt, wysyłanie wiadomości systemowych, wysyłanie nagrody (kod kuponu)

 

 

Data obracania kołem

Wykonaj operację techniczną.

Adres IP w momencie obracania kołem fortuny

Wykonaj operację techniczną.


Adres e-mail nie musi zawierać danych osobowych.

 1. Czas trwania przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Trwa on do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, drogą elektroniczną zgodnie z art. 19 RODO o usunięciu wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli wniosek o anulowanie osoby, której dane dotyczą, zawiera adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych usunie również adres e-mail po powiadomieniu.

3.. Osoby potencjalnych administratorów danych uprawnione do dostępu do danych, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych zgodnie z postanowieniami niniejszego prospektu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych:
 • osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, oraz
 • sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych, oraz
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, może zainicjować dostęp, usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w następujący sposób:

- pocztą na adres 1141. Budapest, Szugló utca 130.

            - mailowo na adres e-mail info@alindashop.pl

            - telefonicznie pod numerem 0048732084345

 

 1. Informujemy, że
 • zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • Musisz podać dane osobowe, jeśli chcesz wziąć udział w grze „Koło fortuny”.
 • niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi Koło fortuny.

 

Podmioty przetwarzające dane wskazane przez administratora danych

Dostawca usług hostingowych

 1. Czynność wykonywana przez podmiot przetwarzający dane: Usługa hostingowa
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przetwarzającego dane:

   Nazwa:                    Sigmanet Kft.

   Siedziba:                 1132 Budapeszt, Viktor Hugo utca 18-22.

   E-mail:                    info@sigmanet.hu

   Telefon:                   + 36-20-388-7038

 

 1. Fakt przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych: Wszystkie dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Zainteresowani: osoba korzystająca z usług serwisu lub zarejestrowani/składający zamówienie w serwisie.
 3. Cel zarządzania danymi: Udostępnienie strony internetowej i jej prawidłowe działanie. /Usługa hostingowa/
 4. Okres zarządzania danymi, termin na usunięcie danych: Trwa on do momentu rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługodawcą hostingowym lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, żądania usunięcia swoich danych do Usługodawcy.

Transport

 1. Czynność wykonywana przez podmiot przetwarzający dane: Dostawa produktów, transport
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane:

a)

 Nazwa:          GLS General Logistics Systems Hungary Package-Logistics Ltd.

 Siedziba:       2351 Alsónémedi GLS Europa u. 2.

 Kontakt:        info@gls-hungary.com

 

b)

 Nazwa:          SPRINTER Courier Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Siedziba:       1097 Budapeszt, Táblás utca 39

 Kontakt:        pickpackpont@sprinter.hu, info@sprinter.hu

 

c)

 Nazwa:          Magyar Posta Zrt.

 Siedziba:       1138 Budapeszt, Dunavirág utca 2-6.

 Kontakt:        ugyfelszolgalat@posta.hu

 

d)

 Nazwa:          DPD Hungária Kft.

 Siedziba:       Késmárk utca 14, 1158 Budapeszt.

 Kontakt:        dpd@dpd.hu

 

 1. Fakt zarządzania danymi, zakres zarządzanych danych: Nazwa dostawy, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Zainteresowani: osoba korzystajaca z usług dostawy
 3. Cel zarządzania danymi: Dostawa do domu zamówionego produktu.
 4. Czas przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Upływa on do momentu zrealizowania dostawy do domu.

Płatność online

 1. Czynność wykonywana przez przetwarzającego dane: Płatność online
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przetwarzającego dane:

  Nazwa:                     OTP Mobil Szolgáltató Kft

  Siedziba:                  1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32.

  Kontakt:                   ugyfelszolgalat@simple.hu

  Obsługa klienta:       06 1 3666 611

 

 1. Fakt zarządzania danymi, zakres zarządzanych danych: Nazwa rozliczeniowa, adres rozliczeniowy, adres e-mail.
 2. Zainteresowani: osoby dokonujacy płatności online.

5.Cel zarządzania danymi: Monitorowanie oszustw w celu monitorowania płatności online, potwierdzania transakcji i ochrony użytkowników.

 1. Czas zarządzania danymi, termin usunięcia danych: Upływa do momentu dokonania płatności online.

Obsługa strony internetowej

 1. Czynność wykonywana przez podmiot przetwarzający dane: obsługa strony internetowej (przegląd, aktualizacja techniczna, rozwój systemu bezpieczeństwa, inne zmiany, zadania naprawcze)
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przetwarzającego dane:

   Nazwa:                    Oander Media Kft.

   Adres:                      1061 Budapeszt, Andrássy út 2.

   E-mail:                    office@oander.hu

   Telefon:                   +36 1 426 7290

 

 1. Fakt przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych: Wszystkie dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Zainteresowani: osoba korzystająca z usług serwisu lub zarejestrowana/składająca zamówienie w serwisie.
 3. Cel zarządzania danymi: Obsługa serwisu (rozwój, kontrola, poprawki błędów)
 4. Czas trwania zarządzania danymi, termin usunięcia danych: Trwa on do momentu rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą i operatorem serwisu lub do momentu wezwania osoby, której dane dotyczą do operatora serwisu o ich usunięcie.

Zadania księgowe, fakturowanie

 1. Czynność wykonywana przez przetwarzającego: Zadania księgowe i fakturowanie
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przetwarzającego dane:

  Nazwa:                     ICT Europa Finance Zrt.

  Adres:                       1117 Budapeszt, Fehérvári út 50-52.

  NIP:                          27035878-2-43

  E-mail:                     info@icteuropa.hu

 

 1. Fakt zarządzania danymi, zakres zarządzanych danych: Nazwa, nazwa rozliczeniowa, adres rozliczeniowy.
 2. Zainteresowani: osoba składająca zamówienie na stronie internetowej.
 3. Cel zarządzania danymi: Wystawienie faktury elektronicznej / zadania księgowe
 4. Czas trwania zarządzania danymi, termin usunięcia danych na podstawie U S T AWY z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 /

Zarządzanie plikami cookie

 1. „cookies bezpieczeństwa”, „cookies tymczasowe lub sesyjne”, „cookies stałe lub niezapisane”, „cookies wewnętrzne i zewnętrzne”, których wykorzystanie nie wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych stron.
 2. Zainteresowani: osoba odwiedzajaca witrynę internetowa
 3. Cel zarządzania danymi: Identyfikacja użytkowników i śledzenie odwiedzających.
 4. Tożsamość potencjalnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych: Administrator danych nie przetwarza danych osobowych za pomocą plików cookies.
 5. Opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z zarządzaniem danymi: Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość usunięcia plików cookies w menu Narzędzia / Ustawienia przeglądarek, zwykle w ustawieniach pozycji menu Prywatność.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wymagana, jeżeli jedynym celem stosowania plików cookies jest transmisja komunikacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub świadczenie usługi społeczeństwa informacyjnego, której wyraźnie zażądał abonent lub użytkownik.

Konwersja Google AdWords

 1. Administrator danych korzysta z internetowego programu reklamowego o nazwie „Google AdWords” i korzysta z usługi śledzenia konwersji Google. Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
 2. Gdy Użytkownik wchodzi na stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie jest używany do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność i nie zawierają żadnych danych osobowych, w związku z czym Użytkownik nie może zostać przez nie zidentyfikowany.
 3. Gdy Użytkownik przegląda określone strony witryny, a plik cookie nie wygasł, zarówno Google, jak i administrator danych mogą zobaczyć, że Użytkownik kliknął reklamę.
 4. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie, więc nie można go śledzić przez strony internetowe klientów AdWords.
 5. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie śledzenia konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów śledzenia konwersji AdWords. W ten sposób klienci dowiadują się o liczbie użytkowników, którzy kliknęli Twoją reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie mają jednak dostępu do informacji, które mogłyby zidentyfikować jakiegokolwiek użytkownika.
 6. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz je wyłączyć, wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
 7. Więcej informacji i oświadczenie o ochronie prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.de/policies/privacy/

 

Zastosowanie Google Analytics

 1. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny.
 2. Informacje utworzone przez plik cookie na temat używanej przez Ciebie strony internetowej będą zwykle przemieszczone i przechowywane na serwerze Google w USA. Aktywując anonimizację IP w Serwisie, Google skróci adres IP Użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Pełny adres IP zostanie przesłany i skrócony do serwera Google w Stanach Zjednoczonych tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, dostarczania operatorowi witryny raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.
 4. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest uzgadniany z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez ustawienie odpowiedniej przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni dostępne. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Witryny (w tym adresu IP) za pomocą plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_US

Newsletter, aktywność DM

 1. Mając na uwadze postanowienia niniejszych informacji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych niezbędnych do przesyłania ofert reklamowych.
 2. Usługodawca nie wysyła niezamówionych komunikatów reklamowych, a Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ofert bezpłatnie bez ograniczeń i uzasadnienia. W takim przypadku Usługodawca usuwa ze swojego rejestru wszelkie dane osobowe – niezbędne do wysyłania komunikatów reklamowych – i nie kontaktuje się z Użytkownikiem w sprawie dalszych ofert reklamowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ogłoszeń, klikając link w wiadomości.
 3. Fakt zbierania danych, zakres przetwarzanych danych i cel zarządzania danymi:

Dane osobowe

Cel zarządzania danymi

Nazwisko, imię, adres e-mail.

Identyfikacja, umożliwienie subskrypcji newslettera, wysyłka newslettera.

Data subskrypcji

Wykonaj operację techniczną.

Adres IP w momencie subskrypcji

Wykonaj operację techniczną.

 1. Zainteresowani: osoby subskrybujące biuletyn.
 2. Cel zarządzania danymi: wysyłanie wiadomości elektronicznych zawierających reklamy (e-mail, wiadomość push) do osoby, której dane dotyczą, dostarczanie informacji o aktualnych informacjach, produktach, promocjach, nowych funkcjach itp.
 3. Czas przetwarzania danych, termin na usunięcie danych: przetwarzanie danych trwa do czasu wycofania zgody, tj. do momentu wypisania się. Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, drogą elektroniczną zgodnie z art. 19 RODO o wypisaniu lub usunięciu z listy mailingowej.
 4. Tożsamość potencjalnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych, odbiorców danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników działu sprzedaży i marketingu administratora danych z poszanowaniem powyższych zasad.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych:
 • osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, oraz
 • sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych, oraz
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, może zainicjować dostęp, usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przenoszenie danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych w następujący sposób:

 - pocztą na adres 1141. Budapest, Szugló utca 130.

            - mailowo na adres e-mail info@alindashop.pl

            - telefonicznie pod numerem 0048732084345

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Reklamodawca, usługodawca reklamowy lub wydawca reklamy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji danych osobowych osób, które złożyły im oświadczenie, w zakresie określonym w zgodzie. Zawarte w tym rejestrze dane dotyczące odbiorcy reklamy mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody, do czasu jego wycofania oraz mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą osoby zainteresowanej.

 1. Informujemy, że
 • zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 • musisz podać dane osobowe, jeśli chcesz otrzymywać od nas biuletyn.
 • Niedostarczenie tego spowoduje, że nie będziemy mogli wysyłać Ci biuletynu.

 

    - mailowo na adres e-mail info@alindashop.pl

    - telefonicznie pod numerem 0048732084345

 

 

Witryny społecznościowe

 

1.Zarządzanie danymi serwisów społecznościowych to:

 1. a) fakt zbierania danych,
 2. b) zakres zainteresowanych podmiotów
 3. c) cel zbierania danych,
 4. d) czas trwania przetwarzania danych
 5. e) identyfikacja potencjalnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych,
 6. f) prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych.

 

 1. Fakt zbierania danych, zakres zarządzanych danych: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/YouTube/Instagram itp. zarejestrowaną nazwę w serwisach społecznościowych oraz publiczne zdjęcie profilowe użytkownika.

 

3.Zainteresowanmi: osoby zarejestrowane na Facebooku/Google+/Twitterze/Pinterest/YouTube/Instagramie itp. serwisy społecznościowe, a także, które „polubiły” serwis społecznościowy Usługodawcy lub dowolny wpis administratora danych.

 

 1. Cel gromadzenia danych: W serwisach społecznościowych, udostępnianie lub „polubienie”, śledzenie i promowanie określonych elementów treści, produktów, usług, promocji lub samego serwisu społecznościowego.

 

 1. Okres przetwarzania danych, termin usunięcia danych, tożsamość potencjalnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych oraz opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem danych: Osoba, której dane dotyczą, może dowiedzieć się o źródle danych, ich przetwarzaniu, Zarządzanie danymi odbywa się w serwisach społecznościowych, więc czas trwania i sposób zarządzania danymi, a także możliwości usunięcia i modyfikacji danych reguluje dany serwis społecznościowy.

 

6.Podstawa prawna przetwarzania danych: dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w serwisach społecznościowych.

 

Kontakt z klientami i zarządzanie danymi

 

 1. Jeżeli uzytkownik ma problemy podczas korzystania z usług administratora danych, może skontaktować się z administratorem danych w sposób przewidziany na stronie (telefon, e-mail, portale społecznościowe itp.).

 

 1. Administrator usunie dane zawarte w przychodzących w e-mailach wiadomościach, podanych na Facebooku itp., wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail zainteresowanego, a także inne dobrowolnie podane dane osobowe, nie później niż 2 lata po nawiazaniu kontaktu.

 

 1. Na wniosek lub wezwanie uprawnionych ustawowo tego organów, Usługodawca jest obowiązany udzielać informacji, komunikować się i przekazywać dane lub udostępniać dokumenty.

 

 1. W takich przypadkach Usługodawca udostępnia żądającemu dane osobowe wyłącznie w zakresie i w takiej szczególności, w jakim jest to bezwzględnie niezbędne do realizacji celu żądania, o ile wskazał dokładny cel i zakres żądania.

 

Prawa osób udostepniajacych dane

 1. Prawo dostępu

 

 Masz prawo do uzyskania od administratora informacji zwrotnej, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji wymienionych w Rozporządzeniu.

 

 1. Prawo do sprostowania

 

Masz prawo, by administrator danych bez zbędnej zwłoki, na żądanie poprawił niedokładne dane osobowe, które Ciebie dotyczą. Z uwagi na cel przetwarzania danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przez zlozenie stosownego oswiadczenia

 

 1. Prawo do zadania usuniecia danych osobowych

 

Masz prawo, by administrator danych bez zbędnej zwłoki, na żądanie usunął dane osobowe, które Ciebie dotyczą, administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Prawo do bycia anonimowym

 

Jeżeli administrator ujawnił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować administratorów, że zażądałeś usuwanie linków lub kopii lub duplikatów takich danych osobowych.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Masz prawo, na żądanie administratora, ograniczyć przetwarzanie, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, w którym to przypadku ograniczenie dotyczy okresu, który pozwala administratorowi danych zweryfikować prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, prosząc w zamian o ograniczenie ich wykorzystania;
 • administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania danych, ale wymagasz ich dochodzenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych; w takim przypadku ograniczenie obowiązuje tak długo, jak długo zostanie ustalone, czy prawnie uzasadnione powody administratora mają pierwszeństwo przed Twoimi uzasadnionymi powodami.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które Ciebie dotyczą, udostępnionych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora danych bez przeszkód ze strony administratora danych, który dostarczył mu dane osobowe (...)

 

 1. Prawo do zlozenia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (...), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, bez podania przyczyny.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, która wywołałaby wobec niego skutek prawny lub podobny.

 

Poprzedni paragraf nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:

 

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych;
 • podlega prawu UE lub prawu państwa członkowskiego, które ma zastosowanie do administratora, które określa również odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; oraz
 • Na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

 

Termin do podjecia działan przez administratora

 

 Administrator poinformuje Cię bez zbędnej zwłoki, ale najpóznije  w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, o działaniach podjętych w związku z powyższymi żądaniami.

 

W razie uzasadnionej potrzeby termin moze byc przedluzony  o 2 miesiące. Administrator danych poinformuje Cię o przedłużeniu terminu, wskazując przyczyny opóźnienia, w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania.

 

 Jeżeli administrator nie podejmie działań na Twoje żądanie, poinformuje Cię niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o przyczynach braku działania oraz o tym, że możesz złożyć skargę do organu nadzorczego i skorzystać z możliwości sądowego środka odwoławczego.

 

Bezpieczeństwo zarządzania danymi

 

Administrator i podmiot przetwarzający podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby uwzględnić stan nauki i techniki oraz koszty wdrożenia, a także charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania oraz prawdopodobieństwo i wagę zagrożeń praw i wolności osób fizycznych, aby zagwarantować poziom bezpieczeństwa danych odpowiednio do stopnia zagrożenia, w tym między innymi, w stosownych przypadkach:

 

 1. a) aliasing i szyfrowanie danych osobowych;

 

 1. b) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;

 

 1. c) w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego możliwość szybkiego przywrócenia dostępu do danych osobowych i ich dostępności;

 

 1. d) procedurę regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

Poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o incydencie związanym z ochroną danych

 

Jeżeli incydent związany z ochroną danych może stanowić wysokie zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje osobę, której dane dotyczą, o incydencie związanym z ochroną danych.

 

Informacje przekazane osobie, której dane dotyczą, w jasny i zrozumiały sposób opisują charakter incydentu związanego z ochroną danych oraz nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej osoby kontaktowej, która udzieliła dalszych informacji; należy opisać prawdopodobne konsekwencje incydentu związanego z ochroną danych; opisać środki podjęte lub planowane przez administratora w celu naprawienia incydentu związanego z ochroną danych, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu złagodzenie wszelkich negatywnych konsekwencji wynikających z incydentu związanego z ochroną danych.

 

Osoba, której dane dotyczą, nie musi być informowana, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

 

 • administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i zastosowano te środki w stosunku do danych, których dotyczy incydent ochrony danych, w szczególności zastosowano szyfrowanie, które czyni je niezrozumiałymi dla osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych;
 • administrator podjął dalsze środki po incydencie związanym z ochroną danych, aby zapewnić, że wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, nie będzie się już urzeczywistniać;
 • informacje wymagałyby nieproporcjonalnego wysiłku. W takich przypadkach osoba, której dane dotyczą, jest informowana za pomocą publicznie dostępnych informacji lub podejmuje się podobny środek w celu zapewnienia, że osoba, której dane dotyczą, jest informowana w równie skuteczny sposób.

 

Jeżeli administrator danych nie powiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o incydencie związanym z ochroną danych, organ nadzorczy może, po rozważeniu, czy incydent związany z ochroną danych może wiązać się z wysokim ryzykiem, zarządzić poinformowanie osoby, której dane dotyczą.

 

Skargi, Reklamacja

 

Skargi na ewentualne naruszenia administratora danych można składać

do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531-03-00

kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia: 606-950-000

 

 

Budapest, 08.06.2022.

 

Hoppline Kft.