Ogólne warunki umowne

Regulamin

Niniejszy Regulamin  (dalej: OWU) reguluje  prawa i obowiązki Klienta (dalej: Klient, konsument, użytkownik, zamawiający, kupiec), korzystajacego z usługi handlu elektronicznego na stronie internetowej www.alinda.hu (dalej: strona internetowa, webshop, sklep internetowy), oferowanej przez Hoppline Kft. (dalej: Usługodawca, przedsiębiorca) i Usługodawcę, zwanych dalej: Strona.

Zakres niniejszego OWU obejmuje wszystkie usługi handlu elektronicznego wykonywane na terytorium Polski,które są świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego www.alinda.hu. Zakupy w sklepie internetowym reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Dz. U. 2014 poz. 827

Niniejszy dokument doatepny jest wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących swiadczenia usług, składania zamówien i procesu dostawy sklepu internetowego prosimy o kontakt jak poniżej. Niniejsze OWU sa dostępne na stronie internetowej i można je pobrać ze strony www.alindashop.pl/warunki-ogolne.

Prawem właściwym jest prawo węgierskie.

 

 1. Informacje o Uslugodawcy

1.1. Dane usługodawcy

Nazwa firmy: Hoppline Kft.

Siedziba: 1141 Budapest, Szugló utca 130.

Adres do korespondencji: 1141 Budapest, Szugló utca 130.

Numer rejestracyjny firmy: 01-09-999961

Sąd Rejestrowy: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

NIP: PL5263560360

Numer statystyczny: 24287526-4791-113-01

 dyrektor zarządzający: Norbert Tátrai

E-mail: info@alindashop.pl

Numer rachunku bankowego: BE45 9140 3271 6189

 

1.2. Dane dostawcy hostingu:

Nazwa:                                   Sigmanet Kft

Siedziba:                                1132 Budapeszt, Viktor Hugo utca 18-22.

Adres e-mail:                          info@sigmanet.hu

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz wykładnia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu w szczególności Ustawie Kodeks Cywilny („Kodeks cywilny”),Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Dz. U. 2014 poz. 827.

2.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08. 06. 2022 i pozostaje w mocy do odwołania. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu. Usługodawca opublikuje zmiany na stronie internetowej: www.alindashop.pl/warunki-ogolne. z chwilą ich wejścia w życie. Korzystając z Serwisu, użytkownicy wyrażają zgodę na to, że wszelkie przepisy dotyczące korzystania z Serwisu maja do nich zastosowanie.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie wyłaczne prawa dotyczace serwisu, wszelkich jego zapisów oraz zawartych na nim treści, a także dystrybucji serwisu. Po wejściu w życie zmienionych OWU użytkownik logując się po raz pierwszy, akceptuje zmienione warunki i jest zobowiązany do ich stosowania od chwili logowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi OWH, rejestrację może anulować w dowolnym momencie. O uzytkownik zamiar anulowania moze wyrazic droga  e-mail na adres info@alindashop.pl. Anulowanie rejestracji powoduje rozwiązanie umowy tzaeartej na podstawie OWU

2.4. Sklep internetowy www.alinda.hu działa na Węgrzech; tutaj również przeprowadzana jest aktualizacja strony internetowej. Ponieważ ze sklep internetowyego można korzystac  również z innych krajów, Klienci wyraźnie potwierdzają, że prawem obowiązującym w stosunku do Klienta i Usługodawcy jest prawo polskie. Do rozstrzygania  sporów wynikajacych z niniejszych OWU wlasciwy jest:……………

2.5. Informacje zawarte na niniejszej  stronie mogą nie obowiązywać w innych krajach. Ich używanie lub dostepnosc może być zabronione w niektórych miejsach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku  korzystania ze  strony internetowej w miejscu , w którym jest to  zabronione przez własciwe prawo.

2.6. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Usługa działa na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

2.7. Językiem umowy zawartej wraz z potwierdzeniem zamówienia jest język polski  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody , bedace nastepstwem ące z nieznajomości języka polskiego.

 

 1. Definicje:

3.1. Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.2. Usługa: usługa dostępna na stronie www.alinda.hu, która obejmuje zamawianie produktów należących do kategorii elektronika, dom i ogród, sport i rekreacja oraz art. kosmetycznych i zdrowotnych.

3.3. Operator/Usługodawca: usługodawca serwisu www.alinda.hu. Szczegóły w punkcie 1.

3.4. Użytkownik: odwiedzający/klient/kupujący przez stronę internetową.

 1. Rejestracja na stronie

4.1. Rejestrując się w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszych OWU oraz Informacji o Ochronie Danych zamieszczonych w Serwisie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy bedace nastepstwem nieprawidłowych i/lub niedokładnych danych dostarczonych przez Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez Klienta hasła lub udostępnienia go osobom nieuprawnionym z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę. Klient ma możliwość zmiany wcześniej zarejestrowanych danych po zalogowaniu, co może mieć również wpływ na dane aktywnych zamówień. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub błędy wynikające ze zmiany zarejestrowanych danych dokonanych przez Klienta.

4.3. Proces rejestracji:

 • Zarejestruj się, klikając przycisk „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu.
 • Wpisz swoje dane osobowe w odpowiednich polach. Prosíme, věnujte zvláštní pozornost tomu, aby vaše údaje byly zadány přesně a v souladu s formálními požadavky.
 • Pola oznaczone „*” są niezbedne do prawidłowej rejestracji.
 • Wprowadzając datę urodzenia, użyj następującego formatu: [RRRR-MM-DD]
 • Po wypełnieniu pól kliknij przycisk „Zarejestruj”.

4.4. Rejestracja identyfikowana jest poprzez adres e-mail, tzn. każdy adres e-mail można zarejestrować tylko raz. Nie ma obowiązku rejestracji!

4.5. W związku z tym, że część produktów sprzedawanych w serwisie może być przekazana wyłącznie osobom powyżej 14 roku życia, a dostarczając te produkty, dostawca musi zweryfikować tożsamość odbiorcy, prosimy Klientów o zgodne z rzeczywistością i dokładne podanie swoich danych. Zamów produkt tylko dla siebie i działaj osobiście lub przez pełnomocnika przy odbiorze produktu.

 

4.6. Jeżeli zarejestrowany klient zapomniał swojego hasła, może skorzystać z funkcji przypomnienia hasła. W przypadku wpisania przez Klienta w tym miejscu zarejestrowanego adresu e-mail, kroki niezbędne do wygenerowania nowego hasła zostaną przesłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.

 1. Oferta produktów dostępnych na stronie

5.1. Produkty, które możesz kupić, znajdziesz na powyższych tematycznych listach sklepu internetowego Alinda. Informacje o produkcie (w tym nazwa produktu, większe zdjęcie, przeznaczenie, zastosowanie, cena, przeznaczenie produktu oraz, jeśli dotyczy lub opcjonalnie, informacje o gwarancji, inne informacje) są dołączane obok obrazu produktu po kliknięciu zdjęcia produktu.

5.2. Podane ceny produktów zawierają wymagany prawem podatek VAT, ale nie zawierają opłaty za dostawę do domu. Nie ma dodatkowej opłaty za opakowanie.

5.3. W sklepie internetowym Usługodawca wskazuje nazwę produktu i wyświetla zdjęcie produktów. Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, kliknij na zdjęcie produktu lub przycisk "szczegóły". Spowoduje to przejście do strony produktu, gdzie możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o produkcie. Informacje o zasadniczych właściwościach produktu opierają się na informacjach dla klienta otrzymanych od posiadacza krajowego pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. Jego treść została przekazana operatorowi serwisu przez firmę uprawnioną do wprowadzenia produktu do obrotu (producent) którą operator publikuje w zakresie niezbędnym do zakupu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produkcie otrzymanej od producenta i udzielanej klientowi, producent produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodnosc informacji udzielanej klientowi o produkcie

5.4. Pomimo dołożenia wszelkich starań Usługodawcy wizerunek produktu wyświetlany na stronie internetowej może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu bedacego w opakowaniu, nie oznacza to jednak, że jego elementy składowe różnią się w jakikolwiek sposób. Obraz wyświetlany przy niektórych produktach jest jedynie ilustracją, o czym Usługodawca ma obowiazek poinformowac klienta

5.5. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat jakości, podstawowych właściwości, zastosowania lub użyteczności jakichkolwiek towarów znajdujących się w sklepie internetowym niż podane na stronie internetowej, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową w punkcie 1 na podane dane kontaktowe lub za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji na Stronie internetowej.

5.6. Produkty promocyjne zwykle znajdują się w czerwonej pozycji menu „Promocje” po prawej stronie paska menu powyżej oraz w module dziennych ofert, w suwaku, pod zakładką „Promocja”, które to produkty zwykle pojawiają się również na stronie głównej. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że lokalizacja produktów promocyjnych może ulec zmianie.

5.7. Jeżeli pomimo dołożenia wszelkiej staranności Usługodawcy na stronie  Sklepu Internetowego zostanie umieszczona oczywiscie  bledna, nieprawidłowa cena  np. ceny towaru za „0” PLN lub „1” PLN, która znacznie odbiega od powszechnie znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, prawdopodobnie z powodu błędu systemowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu za te oczywiscie bledna i nieprawidłową cenę, ale może zaoferować dostawę w prawidłowej cenie, przyjmujac do wiadomosci, że Klient ma prawo w tym przypadku odstapienia od umowy.

5.8. Z błędna/nieprawidlowa cena strony maja do czynienia w przypadku   oczywistej dysproporcji między rzeczywistą wartoscia produktu a wskazaną ceną produktu, którą przeciętny konsument musi natychmiast dostrzec. Zgodnie z ustawą. Kodeks Cywilny (Kodeks Cywilny)  umowa zostaje zawarta poprzez obustronne i zgodne wyrażenie woli obu stron. W braku zgodnych oswiadczen stron nie dochodzi do zawarcia umowy. Strony uwazaja za niezawarta, beskuteczna umowe zawierajaca oczywiscie bledna cene  

 1. Składanie zamówienia

6.1. Wejdź do sklepu internetowego.

 • Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, zarejestruj się zgodnie z punktem 3. OWH.
 • Jeśli jesteś już zarejestrowany, kliknij przycisk „LOGIN” w prawym górnym rogu.
 • Wprowadź adres e-mail i hasło wymagane do zalogowania, a następnie kliknij przycisk „LOGIN”.

 

6.2. Wybierz odpowiedni(e) produkt(y).

 • W powyższym menu znajdziesz kategorie produktów.
 • Kliknij na wybrany produkt, którego szczegółowy opis można przeczytać klikając na przycisk „szczegóły”.
 • W polu obok zdjęcia produktu znajdziesz pełną cenę produktu oraz - w niektórych przypadkach - cenę z rabatem.

 

6.3. Wprowadź ilość.

 • W polu cena produktu możesz wpisać ilość jaką chcesz zamówić, którą możesz później zmienić.

6.4. Dodaj produkt do koszyka.

 • Kliknij przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.

6.5. Kosz

 • Możesz zobaczyć zawartość koszyka, klikając przycisk „KOSZYK” w prawym górnym rogu
 • Po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka można uzyskać dostęp do szczegółowego widoku koszyka, klikając przycisk „WYŚWIETL KOSZYK”.
 • Jeśli chcesz dodać kolejny produkt, kliknij przycisk „KONTYNUUJ ZAKUPY”.
 • Jeśli chcesz zamówić więcej lub mniej produktu w jednym z koszyków, możesz zmienić ilość w polu poniżej „ilość”. Po ustawieniu ilości kliknij przycisk „AKTUALIZUJ” obok ilości.
 • Aby usunąć z zawartości koszyka, kliknij przycisk usuwania lub przycisk kosza na końcu wiersza w szczegółowym widoku koszyka.
 • Po sfinalizowaniu zawartości KOSZYKA, kliknij przycisk „PRZEJDŹ DO KASY” po prawej stronie.

 

6.6. Złóż zamówienie z loginem lub rejestracją lub bez rejestracji

 • Wybierz jedną z 3 opcji:

1) Logowanie: Jeśli już się zarejestrowałeś, kliknij "Kliknij tutaj, aby się zalogować!" i zaloguj się podając swój adres e-mail i hasło.

2) Rejestracja: Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, zarejestruj się zgodnie z punktem 3. OWH

lub wprowadź swoje hasło przy kasie po wprowadzeniu swoich danych

a dzięki temu automatycznie rejestrujesz się w sklepie internetowym podczas składania zamówienia.

3) Złożenie zamówienia bez rejestracji: Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany i chcesz złożyć zamówienie bez rejestracji, odznacz pole w polu rejestracji przed wysłaniem zamówienia.

 • Jeśli chcesz zmienić zawartość koszyka, kliknij przycisk „WSTECZ”.
 • Jeśli podane informacje są poprawne, przejdź do informacji rozliczeniowych.

 

6.7. Podaj informacje o rozliczeniach i wysyłce.

 • Wypełnij pola w polu „Informacje rozliczeniowe”.
 • Jeśli adres rozliczeniowy i adres wysyłki są takie same, zaznacz pole wyboru „Adres wysyłki jest taki sam jak adres rozliczeniowy”.
 • Jeśli chcesz zmienić poprzednie dane lub koszyk, kliknij przycisk „WSTECZ”.
 • Jeśli Twoje dane są poprawne, przejdź do adresu wysyłki.

 

6.8. Metody wysyłki i płatności.

 • W polu „Metoda wysyłki” wybierz odpowiednią metodę transportu.
 • W polu „Płatność” wybierz odpowiednią metodę płatności.
 • Jeśli chcesz zmienić swoje dotychczasowe dane lub zawartość koszyka, kliknij przycisk „WSTECZ”.
 • Jeśli podane informacje są prawidłowe, kontynuuj, wpisując dowolny kod kuponu lub przeglądając swoje zamówienie.

 

6.9. Przegląd zamówień.

 • Proszę przejrzeć i sprawdzić podsumowanie swojego zamówienia.
 • W polu „Komentarz” możesz wpisać swoje uwagi dotyczące zamówienia.
 • Jeśli chcesz zmienić poprzednie dane lub koszyk, kliknij przycisk „WSTECZ”.
 • Jeśli wszystkie informacje są poprawne, kliknij przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

 

6.10. Automatyczny e-mail.

 • Wkrótce otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia.
 • Zachowaj tę automatyczną wiadomość e-mail, ponieważ zawiera ona również numer zamówienia.

 

6.11. DZIĘKUJEMY ZA TWOJE ZAMÓWIENIE!

 1. Informacje o zamówieniu

7.1. Klikając w przycisk „Dodaj do koszyka" usługobiorca może wybrać produkt(y), które chce zamówić. Po zakończeniu procesu składania zamówienia opisanego szczegółowo w pkt. 5. (poprzez podanie żądanych tam danych, po sprawdzeniu danych, poprawieniu ewentualnych błędów, podsumowaniu zamówienia i jego sprawdzeniu), klikając w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”, użytkownik korzystający z serwisu złoży zamówienie, które kwalifikuje się jako oferta.

7.2. Usługodawca prześle Klientowi automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem niezwłocznie po otrzymaniu oferty, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin, informując go o otrzymaniu zamówienia. Ten e-mail potwierdzający zawiera również podsumowanie zamówienia, tj. zamówione produkty, ich cenę zakupu, sposób płatności, czas dostawy, sposób dostawy i odbioru produktu, koszt dostawy oraz numer zamówienia wygenerowany przez usługodawcę ( numer seryjny zamówienia). Wraz z potwierdzeniem oferta jest uważana za przyjętą. Zamówienie i jego potwierdzenie uważa się za otrzymane przez Usługodawcę lub Klienta z chwilą jego udostępnienia.

7.3. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób przyjęty w potwierdzeniu, z produktami w nim określonymi. Strony mogą uzgodnić dostawę produktu zastępczego w odrębnej umowie. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu we własnym zakresie, Usługodawca nie udziela kredytu konsumenckiego, a kredyt na zakup towarów nie może być wykorzystany.

7.4. Informujemy konsumenta, że wysłanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty. ceny kupna-sprzedazy, zgondie z zawata umowa.

7.5. Poprawianie błędów wprowadzania danych: Przed zakończeniem procesu składania zamówienia, użytkownik zawsze ma możliwość powrotu do poprzedniej fazy, gdzie może poprawić wprowadzone dane. 

Rádi bychom upozornili naše zákazníky, že pokud je objednávka zadána s chybnými údaji pro fakturaci poskytnutými zákazníkem a je fakturována s těmito údaji, jsme schopni vyhovět požadavkům na úpravu doručeným do maximálně 10 pracovních dnů po vystavení faktury. Pokud zákazník zadá své údaje chybně, požadavky na úpravu faktury, které přesahují 10 pracovních dnů, nemůžeme splnit.

7.6. Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem po wysłaniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania tego potwierdzenia przez Użytkownika w przewidywanym terminie, zależnym od charakteru usługi, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od wysłania zamówienia Użytkownika, Użytkownik zostanie zwolniony ze zlozonej oferty. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za potwierdzenie w przypadku nieotrzymania potwierdzenia w terminie, ponieważ Użytkownik podczas rejestracji podał błędny adres e-mail lub nie jest w stanie odebrać wiadomości z powodu nasycenia przestrzeni dyskowej należącej do jego konta.

 1. Warunki płatności i odbioru

8.1. W zależności od sposobu dostawy, zapłata za produkt może być dokonana w następujący sposób:

 • przy odbiorze towaru (za pobraniem)
 • Płatność kartą kredytową online

 

Dalsze sposoby płatności i warunki korzystania z usług można przeczytać na stronie www.alinda.hu w punkcie menu „płatność”.

 1. Termin dostawy:

9.1. Czas dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia, chyba że produktu nie ma w magazynie. W tym ostatnim przypadku strony uzgodnią oczekiwany termin dostawy telefonicznie i/lub e-mailem. W przypadku zapłaty ceny zakupu przelewem bankowym lub płatnością online kartą kredytową, maksymalny czas dostawy wynoszący 10 dni roboczych liczony jest od momentu zaksięgowania ceny zakupu na rachunku bankowym Usługodawcy.

 1. Odbiór towaru

10.1. Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby dostawy:

 • Kurier DPD  (W przypadku zwrotów paczkę prosimy odesłać na adres: Hoppline Kft., DPD Polska, Zabrzańska 40, 41-700 Ruda Śląska, Polska.)

 

Szczegółowe informacje o sposobach i warunkach dostawy można znaleźć na stronie internetowej www.alinda.hu w punkcie menu „dostawa”.

10.2. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty wskazane na fakturze odpowiadają produktom w opakowaniu. W przypadku, gdy towar na fakturze nie znajduje się w opakowaniu, Klient zobowiązany jest do wprowadzenia reklamacji na fakturę w formie pisemnej.

10.3. Klient musi sprawdzić stan opakowania w momencie dostawy, w obecnosci dostawcy. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient musi zlozyc sprzeciw na liście przewozowym i odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Usługodawcą. W przypadku odbioru  przez Klienta uszkodzonej przesyłki Usługodawca nie będzie uwzględniał kolejnych reklamacji. Nie można jednak bez uzasadnionej przyczyny odmówić odbioru przesyłki wolnej od uszkodzeń zewnętrznych, w przeciwnym razie Usługodawca poniesie koszty przesyłki do Klienta. Warunkiem ponownego wysłania paczki jest przekazanie przez Klienta z góry wartości paczki.

10.4. W przypadku płatności za pobraniem i dostawy do domu faktura jest dołączona do przesyłki.

 1. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem i realizacją zamówień

11.1. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy. Możliwe jest również złożenie zamówienia poza terminami wskazanymi jako realizacja zamówienia, jeżeli nastąpi to po godzinach pracy, zostanie ono zrealizowane następnego dnia. We wszystkich przypadkach obsługa klienta Usługodawcy potwierdzi drogą elektroniczną możliwość realizacji zamówienia.

11.2. Ogólny termin dostawy, maksymalnie do 10 dni roboczych od potwierdzenia. We wszystkich przypadkach uzgadniamy drogą mailową lub telefoniczną termin dostawy oraz ostateczną kwotę do zapłaty, którą należy przekazać kurierowi w przypadku płatności za pobraniem.

11.3. Na podstawie umowy sprzedaży Usługodawca jest zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu i odebrania rzeczy.

11.4. Jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym jest konsument i sprzedawca zobowiązuje się wydać rzecz kupującemu, niebezpieczeństwo szkody przechodzi na kupującego z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Niebezpieczeństwo uszkodzenia przechodzi na kupującego z chwilą wydania przewoźnikowi, jeżeli przewoźnik został wyznaczony przez kupującego, pod warunkiem, że przewoźnik nie został polecony przez sprzedającego

11.5. Jeżeli sprzedający jest przedsiębiorcą, a kupującym jest konsument, o ile strony nie uzgodniły inaczej, sprzedawca (zgodnie z niniejszymi OWU: Usługodawca) obowiązany jest niezwłocznie udostępnić rzecz kupującemu (Użytkownikowi), jednak nie później niż trzydzieści (30) dni po zawarciu umowy.

11.6. W przypadku zwloki Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy. Jeżeli sprzedający nie wykona zobowiazania w dodatkowym wyznaczonym przez klienta terminie, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

11.7. Rádi bychom upozornili naše zákazníky, že pokud je objednávka zadána s chybnými údaji pro fakturaci poskytnutými zákazníkem a je fakturována s těmito údaji, jsme schopni vyhovět požadavkům na úpravu doručeným do maximálně 10 pracovních dnů po vystavení faktury. Pokud zákazník zadá své údaje chybně, požadavky na úpravu faktury, které přesahují 10 pracovních dnů, nemůžeme splnit.

12.Odstapienie od umowy

Zgodnie z   zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Dz. U. 2014 poz. 827

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku, braku produktu w magazynie Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Użytkownika oraz do niezwłocznego zwrotu wpłaconej przez Użytkownika kwoty.

12.2. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy po zawarciu umowy, a przed odebraniem produktu, bez podania przyczyny odstapienia.

12.3 Koszt zwrotu produktu ponosi konsument, Uslugodawca nie ponosi kosztów zwrotu produktu.

12.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów poza kosztami zwrotu produktu, jednakże Usługodawca może żądać naprawienia szkody materialnej wynikłej z niewłaściwego użytkowania.

12.5. Konsumentowi nie przysluguje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do nastepujacych umów ( Art. 38. ustawy o prawch konsumenta):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; ©Kancelaria Sejmu s. 16/25 09.02.2021

 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.6. Usługodawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę, w tym opłatę za dostawę, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru i/lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12.7 W przypadku zwrotu użyjemy takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na skorzystanie z innego sposobu płatności; Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w wyniku skorzystania z tej metody zwrotu.

12.8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia przesłania Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu.

12.9. W przypadku pisemnego odstąpienia od konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni.

12.10. Konsument zachowuje termin, jeżeli zwraca lub dostarcza produkt(y) przed upływem terminu 14 dni.

12.11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że przedsiębiorca zobowiązał się je ponieść.

12.12. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego środka transportu niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę.

12.13. Konsument odpowiada za amortyzację towaru tylko wtedy, gdy jest ona spowodowana uzytkowaniem innym niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12.14. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany przez Usługodawcę do momentu zwrotu towaru (ów) lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego zwrotu: uwzględniony zostanie wcześniejszy z dwóch terminów.

12.15. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może to zgłosić na jednym z danych kontaktowych Usługodawcy pisemnie (nawet za pomocą załączonego arkusza danych) lub telefonicznie. W przypadku zawiadomienia pisemnego drogą pocztową brana jest pod uwagę data nadania, a w przypadku zawiadomienia telefonicznego data zawiadomienia przez telefon. W przypadku sygnalizacji drogą pocztową Usługodawca akceptuje sygnalizację jako polecaną przesyłkę lub przesyłkę. Zamówiony produkt możesz zwrócić do Usługodawcy Konsumenckiego pocztą lub przesyłką kurierską.

12.16. Konsument musi zwrócić szczególną uwagę na przeznaczenie produktu, ponieważ odpowiada on za naprawienie szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania!

12.17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE jest dostępna tutaj.

12.18. Możesz również skontaktować się z Usługodawcą w sprawie innych reklamacji konsumenta na dane kontaktowe zawarte w niniejszym Regulaminie.

12.19. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12.20 Prawo odstąpienia nie przysługuje przedsiębiorcy, tj. osobie, która wykonuje zawód, prowadzi działalność na własny rachunek lub prowadzi działalność gospodarczą.

12.21. Procedura wykonania prawa do odstąpienia od umowy:

 • Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zgłosić zamiar odstąpienia na dane kontaktowe Usługodawcy.
 • Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14 dnia od otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni. W przypadku powiadomienia pocztą brana jest pod uwagę data nadania, a w przypadku powiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem czas wysłania wiadomości e-mail lub faksu.
 • Informujemy konsumentów, że na stronie internetowej dostępny jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony produkt na adres Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od opublikowania jego oświadczenia o odstąpieniu. Termin uważa się za zachowany, jeśli wyślesz produkt przed upływem terminu 14 dni (a więc nie musi zostać dostarczony w ciągu 14 dni). Klient ponosi koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.
 • Usługodawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego środka transportu niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę. Konsument korzysta również z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.
 • W przypadku sprzedaży i zakupu kilku produktów, jeżeli dostawa każdego produktu odbywa się w różnym czasie, kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania ostatniego dostarczonego produktu lub produktu składającego się z kilku partii lub części.

W przypadku zwrotów paczkę prosimy odesłać na adres: Hoppline Kft., DPD Polska, Zabrzańska 40, 41-700 Ruda Śląska, Polska.

 1. Rekojmia, Gwarancja

Rekojmia

Odpowiedzialnosc Usługodawcy z tytułu rekojmi oraz prawa konsumenta z tytułu rekojmi reguluja postanowienia Kodeksu Cywilnego: art.556. Kc i dalsze.

Nieważna jest klauzula w umowie zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, która odbiega od postanowień niniejszego rozdziału dotyczących rękojmi i gwarancji dostaw na niekorzyść konsumenta.

Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu miesiaca od wykrycia wady.

Usługodawca odpowiada z tytułu rekojmi, jezeli rzecz sprzedana ma wade zmniejszajaca jej wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, jezeli rzecz nie ma własciwosci, o których istnieniu zapewnił   kupujacago, albo jezeli rzecz została wydana kupujacemu w stanie niezupelnym.

13.1. Do kogo można zgłosić roszczenie gwarancyjne na dostawę?

Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych z tytułu rekojmi wobec Usługodawcy.

Gwarancja

Roszczenia z tytułu gwarancji, prawa i obowiazki usługodawcy i klienta reguluja przepisy Kodeksu Cywilnego: art. 577. Kc. i dalsze.

13.2. Odpowiedzialnosc z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstale w przyczyn tkwiacych w sprzedanej rzeczy. art. 578 Kc.

Okres gwarancji na trwałe towary konsumpcyjne powyżej ceny zakupu powyzej 1000 PLN wynosi 1. (jeden)  rok.  Okres gwarancji na towary ponizej ceny zakupu 1000. PLN wynosi 6 (szesc miesiacy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu do konsumenta lub, w przypadku uruchomienia  produktu przez dystrybutora lub jego agenta, w dniu uruchomienia.

14.1. Umopa zawarta miedzy konsumentem a usługodawca  nie może odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu na niekorzyść konsumenta.

14.2. Obowiązkiem konsumenta jest udowodnienie zawarcia umowy (np. fakturą lub paragonem).

14.3. Usługodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszonej mu rękojmi lub roszczenia gwarancyjnego konsumenta.

14.5. Kopia raportu zostanie niezwłocznie udostępniona konsumentowi w sposób możliwy do zweryfikowania.

14.6. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zadeklarować wykonalność spełnienia rękojmi lub roszczenia gwarancyjnego konsumenta w momencie jego zgłoszenia, musi powiadomić konsumenta o swoim stanowisku w ciągu pięciu dni roboczych w sposób weryfikowalny, z podaniem przyczyny odrzucenia i możliwości zwrócienia się do organu pojednawczego.

14.7. Usługodawca zobowiązany jest do przechowywania raportu przez okres trzech lat od dnia jego odebrania i przedstawienia go na żądanie organu audytowego.

14.8. Usługodawca dołoży starań, aby dokonać naprawy lub wymiany w ciągu maksymalnie trzydziestu dni.

14.9. Celem naszego sklepu jest realizacja wszystkich zamówień w odpowiedniej jakości, przy pełnej satysfakcji klienta.  Użytkownik moze może złożyć reklamację przez telefon: 0048732084345, adres e-mail: info@alindashop.pl lub listownie na adres: 1141 Budapest, Szugló utca 130.

14.10. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację ustną i w razie potrzeby dokona naprawy lub wymiany produktu. Jeżeli Klient nie zgadza się z rozpatrzeniem reklamacji lub nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca niezwłocznie sporządzi protokół reklamacyjny zawierajace  jego stanowisko oraz przekaże kopię Klientowi.

14.11. Usługodawca odpowie na reklamacje złozoną na piśmie w ciągu 30 dni, przejmujac reklamacje za zasadna , lub podajac powody odrzucenia reklamacji. Usługodawca przechowuje ewidencję reklamacji wraz z kopią odpowiedzi przez okres pięciu lat i na żądanie przedstawia ją organom kontrolnym.

14.12. Konsument może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konsumentów:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Centrala:
tel. +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl

14.13.Strony moga zwrócic sie do wlasciwego Sadu Rejonowego o zawezwanie do próby ugodowej zgodnie z art. 184. i dalsze Kpc, (postepowanie pojednawcze)

 1. Postanowienia Koncowe

15.1. Niewaznosci, niezgodnosc z praweem lub niewykonalnosc    jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów.

15.2. Jeżeli Usługodawca nie skorzysta z uprawnienia wynikającego z Regulaminu, nieskorzystanie z tego uprawnienia nie będzie uważane za zrzeczenie się danego uprawnienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa będzie skuteczne tylko po wyraźnym pisemnym powiadomieniu w tym celu. Fakt, że Usługodawca nie stosuje się ściśle do jednego z istotnych warunków lub postanowień Regulaminu nie oznacza, że zrzeka się ścisłego przestrzegania danego warunku lub postanowienia w przyszłości.

15.3. Strony rozstrzygaja spory polubownie. W przypadku braku porozumienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni licvzasc od dnia powstania sporu , do rozpoznania sporów prawnych wynikajacych z  umowy zawartej przez strony wlasciwy jest :……………………………….

15.4. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnych błędów technicznych sieci Internet, ewentualnej awarii urządzeń komunikacyjnych, z których korzysta Usługodawca lub użytkownik, awarii lub wadliwego działania jakiegokolwiek oprogramowania lub programu, z którego korzysta Usługodawca, ewentualnych awarii technicznych.

15.5. Informacje dotyczące zarządzania danymi w naszym sklepie internetowym są dostępne tutaj: informacje-o-prywatnosci

 1. Prawa autorskie

16.1. Wchodząc na jedną ze stron www.alinda.hu Klient akceptuje poniższe warunki, nawet jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem lub klientem sklepu internetowego i serwisu.

16.2. Zawartość sklepu stanowi własność intelektualną Hoppline Kft.

16.3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania dowolnej części Serwisu dowolną metodą lub techniką. Treść i wygląd stron należących do serwisu są chronione prawem międzynarodowym i węgierskim.

16.4. Przetwarzanie i sprzedaż całości lub części witryny (tekstu, grafiki, zdjęć, materiałów audio lub wideo, struktury danych, struktury, procedury, programu itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Możesz zapisywać lub drukować fragmenty zawartości tej witryny na swoim dysku twardym wyłącznie do własnego użytku, ale w tym przypadku nie możesz ponownie używać, rozpowszechniać, przechowywać w bazie danych, udostępniać do pobrania ani wprowadzać na rynek dowolna część tej witryny.

16.5. Strony www.alinda.hu są w pełni chronione prawami autorskimi, zabrania się wycinania jakiejkolwiek ich części oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób okaleczonej części.

16.6. Nieuprawnione użycie nosi ze sobą konsekwencje karne i cywilne. Usługodawca może żądać zaprzestania naruszenia oraz naprawienia szkody.

16.7. Zdjęcia publikowane w serwisie zostały wykonane, na zlecenie lub zakupione przez Usługodawcę. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje były dokładne i autentyczne, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tych informacji.

16.8. Korespondencja użytkowników pojawiająca się w serwisie (np. komentarze, opinie, publikacje, forum) nie odzwierciedlają stanowiska i opinii Usługodawcy.

16.9. Akceptując niniejsze OWU i rejestrując się, autorzy komentarzy, opinii, publikacji i tekstów na forum przyjmują do wiadomości, że korzystając z serwisu, wyrażane w nim myśli natychmiast stają się domeną publiczną, a więc nie mogą podnosić roszczeń dotyczących praw autorskich w

Budapest, 08.06.2022.

 

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Pobierz Ogogolne-warunki-umowne-plólne Warunki Umowy